мисия

визия

за фирмата

бизнес услуги

регулаторни услуги

инвестиционни услуги

счетоводни услуги

одиторски услуги

тел.: +359 2 9578469
факс: +359 2 8567422
office@brassofia.eu

Business & Regulatory Advisory Services
Бизнес и Регулаторни Консултантски Услуги
              Регулаторни услуги

    Главна     Български     English     Deutsch     Русский     Контакт    Ценообразуване и тарифен дизайн
 • Създаване на регулаторна рамка за определяне на цените;
 • Тарифа и подзаконови актове;
 • Развитие на разпределението на разходите по функционално ниво, разпределение на разходите по класове клиенти и ниво на дизайн по клиентски клас и вида на услугите;
 • Развитие на тарифните приложения.

  Лиценз за мониторинг
 • Уточняване на лицензионните операции;
 • Лицензионни доклади и анализи;
 • Недискриминационни процедури, докладване и изпълнение;
 • Спазване на изискванията на ЕС и прегледи на оплакванията.

  Единнна система за счетоводно отчитане (USoA)
 • Разработване на насоки за регулаторните счетоводни практики и политики;
 • Регламентиране на индивидуален сметкоплан;
 • Инструкции за регулиране на индивидуален сметкоплан;
 • Амортизация на материални и нематериални активи;
 • Класификация на клиентите;
 • Алокация на разходите;
 • Годишни регулаторни отчетни форми и указания.

  Бизнес планиране
 • Визия и Мисия за развитие;
 • Корпоративни цели и корпоративна стратегия (SWOT анализ);
 • Корпоративни показатели за постигнатите резултати;
 • Цели в подкрепа на всички корпоративни показатели за постигнатите резултати;
 • Развитие на заплахата в риск програма; извършване на прогнозен сценариен анализ;
 • Предложени годишни инвестиционни програми;
 • O & M прогноза;
 • Идентификация на риска, оценка на риска и програми за управление на риска;
 • Подробна програма за изпълнение.

  Оптимизация на организационни структури
 • Най-добрите международни практики от подобни лицензианти;
 • Ефективни работни потоци, създадени чрез ре-инженеринг и TQM;
 • Фокусиране върху обслужването на клиентите;
 • Упълномощаване и намаляване на административните препятствия;
 • Алтернативи на аутсорсване;
 • Автоматизация на процесите.

  Оценка на активи
 • Определянето на бизнес стойност:
 • Използвайки стойността на притежаваните активи, чрез метода на натрупване на активи и метода за капитализиране на свръхпечалба;
 • Сравнявайки я с исторически продажби, включващи подобни фирми въз основа на сравнителен метод на сделката с публично търгуваните компании и метода пазарен подход;
 • Като функция на икономическата изгода, чрез прилагането на метод на дисконтирани парични потоци, капитализиране по метода на приходите или на метода кратно на оперативната печалба.