мисия

визия

за фирмата

бизнес услуги

регулаторни услуги

инвестиционни услуги

счетоводни услуги

одиторски услуги

тел.: +359 2 9578469
факс: +359 2 8567422
office@brassofia.eu

Business & Regulatory Advisory Services
Бизнес и Регулаторни Консултантски Услуги
               Одиторски услуги

    Главна     Български     English     Deutsch     Русский     Контакт    Финансов одит
  • Проверка на финансовите отчети за вярна и честно представяне на резултатите от финансовата година и финансовото състояние в края на отчетния период;
  • Одит на сделки, активи и пасиви, за пълно и правилно вписване в счетоводните документи и регистри в съответствие с международните счетоводни и одиторски стандарти;
  • Оценка на приложението на законодателните и данъчни изисквания;
  • Процедури за вътрешен контрол;
  • Оценка на целесъобразността на използваните счетоводни принципи, както и на значими оценки, направени от управляващите.

    Регулаторен одит на ютилити дружества
    Преглед на приложимата единна система за счетоводно отчитане (USoA), обстоен одит, включително и предпазливо преразглеждане на договорите, нормативен преглед на счетоводство, политика и управление.