мисия

визия

за фирмата

бизнес услуги

регулаторни услуги

инвестиционни услуги

счетоводни услуги

одиторски услуги

тел.: +359 2 9578469
факс: +359 2 8567422
office@brassofia.eu

Business & Regulatory Advisory Services
Бизнес и Регулаторни Консултантски Услуги
               Инвестиционни услуги

    Главна     Български     English     Deutsch     Русский     Контакт    Бизнес планиране
 • Стратегическа позиция на бизнеса;
 • Потенциал за генериране на свободните парични потоци;
 • Нетната стойност на активите;
 • Оборот от инвестирани капитали;
 • Възвръщаемост на собствения капитал.

  Инвестиционни консултации
  Идентифициране на потенциалните цели за придобиване, оценка на правната и регулаторната рамка, бизнес оценки, структурирането на оферти, финансиране на проекти, управление на дейностите при придообиване и сливане, подкрепа при осъществяване на преговори.

  Инвестиционни анализи
 • Анализ на разходите и ползите;
 • Пазар на научните изследвания и анализи;
 • Проекция на парични потоци;
 • Оценка на риска;
 • Оценка на доходността;
 • Избор на най-добрата алтернатива.

  Предпроектни проучвания и комплексна проверка
 • Оценка на икономическата жизнеспособност на проектите, както и финансовото състояние и ликвидност на български дружества, включително: анализ на идеята, обхват на проекта, инвеститорски цели и стратегия;
 • Стандарти за измерване на подхода за идентификация и оценка на техническите параметри, инвестиционни разходи и локализация на проекта;
 • Класификация и оценка на успеха на ключови фактори.

  Пазарни анализи
  Основава се на приемственост в процеса на фазите на развитие:
  планиране - изпълнение - контрол, в резултат на които се интегрират маркетингови планове, фирмени програми и пазарни бюджети. Целта е да се осигури успеха на нашите клиенти с резултатите от анализа на:
 • Маркетинг програма;
 • Организационна структура;
 • Маркетинг информационна система;
 • Маркетинг бюджет.